Domáca opatrovateľská služba v Prešovskom kraji

K 30.11.2023 sa končí realizácia aktivity Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí. Aktivita sa uskutočnila v rámci schváleného nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 8. Poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Do tejto výzvy sa nezisková organizácia Dôstojný život všetkým, n. o. sa zapojila v roku 2021. Projekt s názvom „Domáca opatrovateľská služba v Prešovskom kraji“ z výzvy Podpora opatrovateľskej služby II, mal za cieľ zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

 

Realizácia projektu „Domáca opatrovateľská služba v Prešovskom kraji“ prebieha od 01.12.2021. V rámci tohto projektu bolo podporených päť rodín, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba v obciach Kapušany pri Prešove, Vyšná Šebastová, Jablonov a dvom rodinám v Poprade.

 

Realizáciou projektu sa dosiahli výsledky ako: zabezpečila sa sociálna starostlivosť pre občanov, ktorí sú na to odkázaní, podporila sa domáca opatrovateľská služba s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí miesto umiestňovania týchto osôb do pobytových zariadení, vytvorili sa pracovné miesta pre opatrovateľky a zvýšilo sa povedomie obyvateľov o nevyhnutnosti pomoci občanom, ktorí sú na to odkázaní.

 

www.employment.gov.sk             www.ludskezdroje.gov.sk        www.ec.europa.eu