Projekt s názvom „Domáca opatrovateľská služba v Trnavskom kraji“

Nezisková organizácia Dôstojný život všetkým, n. o. sa zapojila v roku 2021 do výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01. V rámci schváleného nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 8. REACT-EU nám bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 48 960,00 € pre projekt 312081BGY4: „Domáca opatrovateľská služba v Trnavskom kraji“. Poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Cieľ projektu je Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Projekt s názvom „Domáca opatrovateľská služba v Trnavskom kraji“ má za cieľ zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení v Trnavskom kraji. Realizácia projektu sa uskutoční prostredníctvom aktivity projektu: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí, ktorá bude vykonávaná v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ustanovenia podľa § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona o sociálnych službách. Cieľovou skupinou projektu sú: deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore. Realizácia projektu bude prebiehať v Trnavskom kraji. Prostredníctvom realizácie predmetnej aktivity sa dosiahnu nasledovné merateľné ukazovatele: P0274 počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia: 3 a P0966 počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby: 3.

 

Realizáciou projektu „Domáca opatrovateľská služba v Trnavskom kraji“ sa dosiahnu očakávané výsledky a projekt prispeje k nasledujúcim zmenám:

– zabezpečí sa sociálna starostlivosť pre občanov, ktorí sú na to odkázaní

– podporí sa domáca opatrovateľská služba s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí miesto umiestňovania týchto osôb do pobytových zariadení

– rozšíri sa poskytovanie sociálnej pomoci pre obyvateľov v Trnavskom kraji

– zabezpečí sa zachovanie a zlepšenie sociálnych služieb pre znevýhodnených občanov- vytvoria sa pracovné miesta čím dôjde k zníženiu nezamestnanosti

– zlepšia sa životné podmienky obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálnu starostlivosť

– zvýši sa povedomie obyvateľov o nevyhnutnosti pomoci občanom, ktorí sú na to odkázaní.

Všetky vyššie uvedené prínosy sú kvalitatívnym ukazovateľom výstupu oprávnenej aktivity projektu. Realizáciou projektu „Domáca opatrovateľská služba v Trnavskom kraji“ sa dosiahne pokrytie potrieb a problémov v sociálnej starostlivosti občanov v Trnavskom kraji. Podporou vykonávania terénnej opatrovateľskej služby sa uspokoja požiadavky tých obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. Nezisková organizácia Dôstojný život všetkým sa snaží znížiť počet obyvateľov odkázaných na využívanie inštitucionálnej starostlivosti a zabezpečiť im opatrovateľskú službu v ich vlastnom domácom prostredí tak, aby bol čo najpríjemnejší a najdlhší i vzhľadom k ich potrebám.

www.employment.gov.sk             www.ludskezdroje.gov.sk        www.ec.europa.eu

Plagát k projektu Domáca opatrovateľská služba v Trnavskom kraji