Opatrovateľky

Požiadavky na opatrovateľku:

Pre opatrovateľku sa podľa zákona č. 448/2008 §84 ods. 9 vyžaduje splnenie jedného z nasledujúcich kvalifikačných predpokladov:

  •  dosiahnuté vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  •  dosiahnuté úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  • dosiahnuté stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  • dosiahnuté nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  • absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín
  • alebo sa jedná o fyzickú osobu, ktorá k 29.2.2012 dovŕšila vek 55 rokov a opatrovala 3 roky fyzickú osobu odkázanú na pomoc fyzickej osoby (preukazuje sa napr. potvrdením z príslušného ÚPSVaR o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie)

 

Máte záujem o prácu opatrovateľky na Slovensku? Kontaktujte nás a vyžiadajte si viac informácií!