Dôstojný život všetkým, n.o. je nezisková organizácia poskytujúca opatrovateľskú službu na Slovensku. 

Poskytujeme opatrovanie v rámci  výzvy Podpora opatrovateľskej služby II z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

 

Domáca opatrovateľská služba sa realizuje

  1. v Bratislavskom samosprávnom kraji;

  2. v Košickom samosprávnom kraji;

  3. v Prešovskom samosprávnom kraji;

  4. v Trnavskom samosprávnom kraji.

 

Ciele

  • zabezpečiť opatrovateľskú službu pre občanov, ktorí sú na to odkázaní
  • podporiť domácu opatrovateľskú službu s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí miesto umiestňovania týchto osôb do pobytových zariadení
  • podporiť vykonávanie terénnej opatrovateľskej služby
  • zlepšiť sa životné podmienky obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálnu starostlivosť

 

 

Cieľová skupina

1. deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
2. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom a v neverejnom sektore

Cenník 

Klient prispieva za jednu hodinu opatrovateľskej služby: 3,50 eur/hod

Trvanie:          december 2021 – november 2023

Opatrovateľky

Kvalifikované opatrovateľky majú absolvovaný opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín alebo zdravotnícke vzdelanie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.employment.gov.sk                   www.ludskezdroje.gov.sk                              www.ec.europa.eu