Ako komunikovať so seniorom

Dobrá komunikácia je základom každého prežitého dňa vo vzťahu opatrovateľ a opatrovaný. Vďaka dobrej komunikácií dochádza k zdieľaniu informácií, ich pochopeniu a porozumeniu jeden druhému. Schopnosť komunikovať je veľmi dôležitá, najmä pri práci opatrovateľa alebo opatrovateľky. Komunikácia so starším človekom môže byť často o niečo ťažšia ako rozhovor s mladými. V mnohých prípadoch sú to seniori, ktorí majú psychické diagnózy, zabúdajú alebo zamieňajú určité fakty, často sa opakujú alebo odpovedajú na otázky nelogicky. Okrem problémov týkajúcich sa verbálnej komunikácie môžu byť nepríjemné aj problémy súvisiace s neverbálnou komunikáciou. Starší ľudia majú často problém prejaviť svoje emócie mimikou a gestikuláciou kvôli imobilite, takže pre ostatných ľudí je ťažké prečítať si ich náladu.

Ako správne komunikovať so starším človekom?
Počas komunikácie by ste mali predovšetkým zabezpečiť príjemné prostredie a zabezpečiť podmienky, ktoré by vás nerušili. Stíšte rádio či televíziu a zvoľte milý nenaliehavý tón hlasu. Komunikácia by nemala stresovať opatrovateľa/ku ani seniora, preto je dôležité cítiť sa príjemne a prejavovať si navzájom úctu a rešpekt. Dajte si na to čas a nenáhlite sa. Rozprávajte pokojne, zreteľne a pomaly. Ak je starší človek nedoslýchavý, hovorte trochu hlasnejšie, ale vyhnite sa kričaniu, ktoré by zvýšilo nervozitu v rozhovore. Prípadne si môžete pomôcť aj papierom, na ktorý väčšími písmenami napíšete čo chcete povedať. Za každým sledujte mimiku seniora či Vám porozumel a informáciu môžete pre istotu aj zopakovať. Trpezlivosť a porozumenie sú kľúčom k správnej komunikácii so starším človekom. Počas diskusie je dobré zostať pokojný, nenechať sa uniesť a byť chápavý. Prípadné vážnejšie nedorozumenia by ste mali prekonzultovať s rodinou seniora.

Komunikácia telom
Súčasťou komunikácie nie sú len verbálne prejavy, ale aj neverbálne. Neverbálna komunikácia je napríklad reč tela, ktorá je rovnako dôležitá ako slová, najmä v prípade keď opatrovaný senior nedokáže komunikovať kvôli svojej diagnóze alebo hovorí nezrozumiteľne. Prekážkou môžu byť tiež poruchy sluchu. V takom prípade je dôležité získanie informácií sledovaním správania, pohľadov, mimiky a gestikulácie staršieho človeka. Je dôležité reč tela nepodceňovať a byť trpezlivý. Na každodenné úkony a potreby seniora je dobré si dohodnúť gestá či vytvoriť kartičky s jednotlivými úkonmi či požiadavkami, na ktoré by mohol opatrovaný senior ukázať.

Treba mať na pamäti, aby ste spôsob reči alebo reč tela prispôsobili schopnostiam opatrovaného, byť trpezlivý, empatický a zostať pokojný.